_i6a8703

Huur een locker voor het opbergen van (kostbare) bezittingen en kleding!

Boekenfonds

De school beheert een boekenfonds. De school ontvangt voor de aanschaf van leer- en werkboeken een vergoeding van het rijk. De boeken worden aan de leerling uitgeleend, blijven dus eigendom van de school en dienen aan het eind van het schooljaar in goede staat te worden ingeleverd. Sommige werkboeken blijven in het bezit van de leerling.

Atlas, woordenboeken talen

In het mavo, havo en atheneum moet elke leerling kunnen beschikken over (recente) woordenboeken. Voor de bovenbouw worden Van Dale handwoordenboeken geadviseerd. Voor het vak aardrijkskunde is het handig om thuis te kunnen beschikken over een atlas. De vaksectie aardrijkskunde zal u daar aan het begin van het schooljaar over adviseren. Voor leerlingen in het vmbo BB/KB is bovenstaande aanschaf van woordenboeken en atlas niet verplicht. In het geval dat ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen toch woordenboeken en een atlas aan willen schaffen: in het vmbo BB/KB wordt gewerkt met de Basis Bosatlas (jongste druk).

Algemene kosten

Leerlingen die voortgezet onderwijs volgen zijn verplicht om ook zelf leer- en hulpmiddelen aan te schaffen. Naast de leermiddelen die door de school verstrekt worden, zijn er ook nog andere zaken die bekostigd moeten worden, zoals schoolpas, proefwerkpapier, diploma’s, verzekeringen, toetsmateriaal, software enz. Als school verzorgen wij de aanschaf hiervan zelf, enerzijds om elke leerling over dezelfde materialen te kunnen laten beschikken, anderzijds omdat door collectieve inkoop de kosten lager uitvallen. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt op deze wijze besteed.

Een ander deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan aanvullende (onderwijs) activiteiten. U kunt dan denken aan bijkomende kosten van: diverse vieringen, introductie eerste klassers, kosten van de leerlingenraad, mediatheek, ouderavonden, contactavonden, diplomauitreiking en dergelijke. Verder kunnen de leerlingen gratis gebruik maken van Wifi (voor telefoon, tablet of laptop).

Voor bovenstaande vragen wij een bijdrage van € 30,-

Printtegoed

In elk gebouw staat een printer/copier.
Printen: alle pc’s van het leerlingennetwerk in een bepaald gebouw versturen een printopdracht naar de printer/copier in dat gebouw. Voor iedere leerling kan bij de start van het schooljaar een printbudget worden aangeschaft. Is dat budget op, dan kan nieuw printbudget worden gekocht bij de receptie. Let op: bij het beëindigen van de schoolloopbaan op RSG Simon Vestdijk wordt het printbudget niet terugbetaald.

Lockers

Er zijn in de diverse gebouwen lockers beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt voor het opbergen van (kostbare) bezittingen en kleding. Voor de huur van een locker kan men terecht bij het leerlingenbureau. Deze dienst valt onder de voorzieningen waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd (zie verderop in dit hoofdstuk).

Zorg en Welzijn / Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV)

De leerlingen Zorg en Welzijn betalen voor een schort. De leerlingen van Sport, Dienstverlening en Veiligheid betalen voor speciale kleding.

De vrijwillige ouderbijdrage m.b.t. het schoolfonds

De school vraagt de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage. Vanuit het schoolfonds worden extra voorzieningen en activiteiten gefinancierd die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald, maar die de school wel belangrijk vindt. Op onze school betreft het onder meer de kosten die worden gemaakt voor de huur van een locker, schoolpas, printtegoed. Daarnaast biedt de school een aantal specifieke voorzieningen aan.

Met de omvang en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de specifieke voorzieningen heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad ingestemd in de medezeggenschapsraadvergadering.

Een overzicht van deze voorzieningen voor het schooljaar 2019-2020:

 

 

 

 

Digitale facturatie

Met ingang van 2016 verzend RSG Simon Vestdijk haar facturen digitaal. Dit houdt in, dat u, wanneer er een factuur voor u klaarstaat, een e-mail ontvangt. In deze e-mail staat een link. Via deze link komt u op de website en online bestel- en betaalomgeving van RSG Simon Vestdijk (WIS Collect). Na inloggen kunt u dan de gewenste betaalmogelijkheid selecteren. Bijvoorbeeld een directe online betaling via iDEAL of een overboeking.

Handleiding ouders WIS Collect

Deelname/aanmelding schoolfonds

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een schrijven waarin zij kunnen aangeven al dan niet, of gedeeltelijk, deel te nemen aan het schoolfonds. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen van deze vrijwillige bijdrage kan zijn dat de school besluit een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor niet is betaald. Er is in een dergelijk geval geen sprake van beperkingen t.a.v. deelname aan ons reguliere onderwijs.

Bij tussentijds vertrek van een leerling wordt er tot 1 oktober 70% van de bijdrage terugbetaald en van 1 oktober tot 1 januari 40%. Bij tussentijdse binnenkomst van een leerling wordt na 1 oktober 70% van de vrijwillige bijdrage gevraagd en na 1 januari 40%.

Stichting Leergeld

Schoolreisjes, sport, muzieklessen, steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan deze middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale Stichting Leergeld indien zij bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden via info@leergeldleeuwarden.nl.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website: www.kindpakket.nl

Kindpakketregeling

Daarnaast is er de kindpakketregeling van de Gemeente Harlingen.

Het is niet voor iedere ouder even makkelijk om de kosten voor school, sport of culturele activiteit op te hoesten. Daar houdt de gemeente rekening mee. Dit wordt gedaan met het kindpakket. Het kindpakket Harlingen geeft kinderen binnen de gemeente de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders kunnen zelf de aanvraag doen via www.kindpakket.nl.

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening worden gehouden met een aantal punten:

 • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hiervoor ontbreekt.
 • De ouder/verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
 • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
 • Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
 • De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
 • Vergoedingen gebeuren nooit achteraf. Zie ook: informatie kindpakket Gemeente Harlingen

Regeling Leerlinggebonden Financiering

De ‘regeling leerlinggebonden financiering’ (LGF) biedt ouder(s)/verzorger(s) van gehandicapte leerlingen nu de mogelijkheid te kiezen voor regulier of voor speciaal voortgezet onderwijs. Leerlingen met een handicap kunnen soms op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs worden ingeschreven. Onder leerlingen met een handicap worden kinderen verstaan die:

 • slechthorend of doof zijn;
 • een spraak- of taalprobleem hebben;
 • zeer moeilijk leren;
 • zeer moeilijk opvoedbaar zijn.

Deze leerlingen hebben – nadat de handicap is vastgesteld door een onafhankelijke commissie – een ‘indicatie’ en een ‘rugzak’ met financiële middelen. De school helpt de ouder(s)/verzorger(s) bij de aanvraag van de leerlinggebonden financiering.