Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders, leerlingen en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Dhr. E. van der Werff
Mevr. M. Fris
Dhr. H. Reitsma
Mevr. N. Hagen
Mevr. F. de Vries
Mevr. M. Vos

Oudergeleding

Dhr. A. Bouma
Mevr. T. Fokkema
Dhr. P. van Gessel

Leerlinggeleding:

Ate-Harm de Vries
Jessie ten Hoeve
Ushra Osman


Deelraad Harlingen

Oudergeleding: Dhr. A. Bouma en mevr. T. Fokkema
Leerling geleding: Senna Bartman en  Suzanne Rustenburg
Personeelsgeleding: Dhr. J. Lubbinge, Dhr. E. v.d. Werff, Mevr. M. Fris en Dhr. H. Reitsma

Deelraad Franeker

Oudergeleding: Mevr. M. Venema
Leerling geleding: Tijmen de vries
Personeelsgeleding: Dhr. A. Broekhuizen & mevr. G. Groen