College van bestuur

De school is ondergebracht in de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord en bestaat uit OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk. De school heeft een college van bestuur, dat bestaat uit twee personen:

Folkert Bangma, voorzitter

Hiltje Rookmaker, lid

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht benoemt het college van bestuur en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd.

Directie

Voor de locatie Harlingen is de heer G. Schutte eindverantwoordelijk voor het totale onderwijs van de school. Voor de locatie Franeker is de heer S. de Jong eindverantwoordelijk. Het gaat dan in de eerste plaats over de inhoud, de kwaliteit en de planning van het onderwijs.