Tweejarige onderbouwperiode

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren in beide sectoren is in feite het vervolg op en de afronding van het basisonderwijs in de voorgaande acht jaar. De onderwijsdoelen sluiten aan bij de drie hoofdkenmerken van het totale voortgezet onderwijs:

 • een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming;
 • centraal stellen van een actieve, zo zelfstandig mogelijk lerende leerling;
 • het recht doen aan en het benutten van verschillen tussen leerlingen.

Het doel van de onderbouwperiode is vast te stellen in welke sector en leerweg de leerling zijn schoolloopbaan gaat vervolgen. Aan het eind van het tweede schooljaar vindt plaatsing in de bovenbouw van het vmbo, mavo, havo of atheneum plaats. Als de resultaten van een leerling in deze tweejarige onderbouwperiode daartoe aanleiding geven, kan deze leerling tussentijds veranderen van niveau.De onderbouwperiode bestaat uit de volgende niveaugroepen: vmbo basis/kader (inclusief leerweg ondersteunend onderwijs), mavo, havo en atheneum. Er wordt gewerkt met zowel homogene klassen alsmede samengestelde klassen(bijv. basis/kader, mavo/havo of havo/atheneum). In deze klassen worden de vakken gegeven en getoetst op het bijbehorende niveau. Rekening houdend met het vervolg wordt in de vmbo-klassen geen Frans gegeven. In plaats daarvan worden meer uren techniek en verzorging gegeven. In de havo- en atheneum brugklassen kan Technasium onderwijs gekozen worden. Wanneer op de Havo of het Atheneum niet voor Technasium wordt gekozen volgt de leerling automatisch Projecten (Havo) of Wetenschapsoriëntatie – WON (Atheneum).

De plaatsingscommissie plaatst leerlingen op grond van het advies van de basisschool. Als de basisschool na de uitslag van de Cito-toets haar advies (omhoog) bijstelt, zal de school de leerling plaatsen in een klas met het niveau dat overeenkomt met het hoogste advies, tenzij in overleg anders wordt besloten.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben via een inlogcode inzicht in de cijferadministratie van hun kind. Zij worden ook op de hoogte gebracht van de studieresultaten. De leerlingen krijgen een eindrapport met een begeleidend schrijven.

Daarbij spelen vaardigheid, zelfstandigheid, gedifferentieerd en samenhangend leren een belangrijke rol. In de eerste twee leerjaren krijgen leerlingen in grote lijnen hetzelfde brede aanbod, waarbij wel sprake is van differentiatie naar niveau. De brugklassen zijn, afhankelijk van het niveau, in de sector vmbo of in de sector mavo/havo/atheneum ondergebracht.

Structuurschema

LWOO

Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) houdt in dat de leerlingen les krijgen in kleinere groepen. De meeste docenten geven meerdere vakken zodat het aantal docenten per klas kleiner is. Plaatsing in een bb/bk-leerweg met LWOO is mogelijk op grond van het advies van de basisschool, de wens van de ouder(s)/verzorger(s) en de verwachting dat de betreffende leerling een diploma op onze school zal halen.

Atheneum (Won of Technasium)

RSG Simon Vestdijk heeft voor alle atheneum leerlingen een extra uitdaging! Naast de bestaande vakken voor atheneum kiezen de leerlingen of Wetenschaps Oriëntatie (WON) of Technasium. Onderwerpen die tijdens WON aan de orde komen zijn: filosofie, debatteren, logisch redeneren, milieu, sterrenkunde en cultuurgeschiedenis. Bovendien leert de leerling op een wetenschappelijke manier te denken en te doen.

Technasium

In het technasium -voor zowel havo als atheneum leerlingen- wordt het vak Onderzoek en Ontwerpen aangeboden. De leerlingen werken bij dit vak in groepsverband aan (technische) projectopdrachten die dicht bij de praktijk staan. Bij het uitvoeren van de opdrachten passen leerlingen theorie toe en ontwikkelen zij vaardigheden die gevraagd worden in de beroepspraktijk of vervolgopleiding. Op deze manier worden denken en doen aan elkaar gekoppeld en wordt de aansluiting met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs gezocht en versterkt. De leerlingen krijgen in een contextrijke leeromgeving de nieuwe vakken aangeboden. Binnen het technasium wordt meegedaan met de Solar Bootrace, de Lego League en is er een heuse 3D printer.

Ook Havo leerlingen kunnen voor het technasium kiezen! Wanneer ze dat niet doen worden projecten aangeboden.

Bovenbouw

De bovenbouw is het vervolg op de tweejarige onderbouwperiode waarbij het onderwijs in de laatste twee jaren (vmbo 3 en 4 /havo 4 en 5 / atheneum 5 en 6) in het kader van het eindexamen staan.

Vmbo

Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent twee leerwegen: de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb). Aan het eind van de tweede jaar kiest een leerling die naar 3vmbo gaat een sector en een leerweg die het beste bij hem/haar past.

Mavo

Mavo betekent middelbaar algemeen vormend onderwijs. Mavo is de naam die op Simon Vestdijk wordt om de theoretische leerweg van het vmbo aan te duiden. In de derde klas krijgt de leerling te maken met zowel verplichte vakken als keuzevakken. De mavo zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 4) en op de havo.

Havo/Atheneum

Een veel gebruikte naam voor het onderwijs in de bovenbouw van havo en atheneum is de tweede fase. De belangrijkste kenmerken van de tweede fase zijn:

 • Cultuur en Maatschappij (CM);
 • Economie en Maatschappij (EM);
 • Natuur en Gezondheid (NG) en
 • Natuur en Techniek (NT)
 • vervanging van een aantal klassikale lessen door werklessen met en onder begeleiding van docenten in een speciaal daarvoor ingericht studiegebouw; meer zelfstandigheid. Dit zijn:

Het accent van het onderwijs ligt niet alleen meer op het verwerven en verwerken van kennis, maar ook op vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de leerling.

 • onderzoek doen;
 • zelfstandig leren;
 • omgaan met informatie;
 • samenwerken;
 • problemen oplossen;
 • De veranderende leerling, de eisen van de vervolgopleiding en bovenal de zich voortdurend ontwikkelende en andere eisen stellende maatschappij maken een andere invulling van het onderwijs in de bovenbouw van de sector havo/atheneum, zoals hierboven beschreven, noodzakelijk.