De leerlingenbegeleiding is op RSG Simon Vestdijk goed geregeld. We onderscheiden de dagelijkse begeleiding en de bijzondere begeleiding.

Dagelijkse leerlingenbegeleiding

De docent
Het spreekt vanzelf dat de docent een begeleidende taak heeft, allereerst binnen zijn/haar lessen, maar ook in het geven van belangrijke informatie aan de mentor.

De mentor
Iedere klas (groep) heeft een mentor. Dat is een docent die, naast het vak dat hij/zij geeft, de betreffende klas begeleidt, het wel en wee van de leerlingen in de gaten houdt en probeert hulp te bieden wanneer er problemen zijn. Voor ouder(s)/verzorger(s) is hij/zij de eerste contactpersoon. In de onderbouw geeft hij/zij ook mentorles. Daarnaast gaat de mentor indien gewenst van de eerste klas op huisbezoek. In de bovenbouw havo en atheneum begeleiden mentoren geen klassen meer, maar individuele leerlingen, omdat het klassenverband hier maar beperkt aanwezig is.

Mentoren en docenten houden ook in de gaten of de leerlingen extra begeleiding of zorg nodig hebben. In de mentorlessen in de onderbouw wordt aandacht besteed aan het werk plannen. In de hogere klassen voeren mentoren regelmatig voortgangsgesprekken met hun leerlingen. Voor leerlingen in de brugklassen die steeds hun huiswerk niet in orde hebben of een achterstand opgelopen hebben zijn er dit jaar voor het eerst de uren huiswerkbegeleiding en huiswerkplanning. Voor oudere leerlingen staan er inhaalmomenten op de vrijdagmiddagen gepland.

Bijzondere begeleiding

We steken veel tijd in de begeleiding van onze dyslectische leerlingen, maar we letten ook op leerlingen met andere taal- of rekenachterstanden. Leerlingen met dyslexie worden begeleid op basis van de dyslexiepas, waarbij extra tijd voor toetsen en mondeling i.p.v. toetsing o.a. tot de mogelijkheden behoren. Zie ook het dyslexieprotocol.

Begeleiding van leerachterstanden op het terrein van taal en rekenen vindt vooral in de klassen plaats. De begeleidende docent werkt met de leerlingen op basis van een beknopt handelingsplan en houdt contact met de mentor en IB-er. In Harlingen hebben deze leerlingen tot aan de kerst een eigen plek in de klas. Docenten bieden hen tijdens die lessen extra ondersteuning. Indien noodzakelijk worden de leerlingen buiten de lessen om bijgespijkerd voor die vakken waar het niet goed gaat.

In de loop van het schooljaar wordt voor de brugklassen de SAQI afgenomen. Dat is een digitale schoolvragenlijst met vragen/stellingen die gaan over school/huiswerk, de klas, de inzet, welbevinden, zelfvertrouwen, etc. op school. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor gesprekken met de leerling en de ouders. Indien nodig kan er b.v. een sociale vaardigheidstraining worden aangeboden. Faalangst-reductietrainingen, Sova trainingen (sociale vaardigheid), Rots en Water trainingen, alsmede motivatietrainingen worden aangeboden aan leerlingen in de onderbouw en bovenbouwklassen.

Leerlingenzorg
We zijn er trots op dat de meeste van onze leerlingen met plezier en zonder problemen de school doorlopen, maar als het dan tegen zit is onze leerlingenzorg goed geregeld. Voor leerlingen die wat meer zorg en begeleiding nodig hebben is er een uitgebreid pakket aan ondersteuningsmogelijkheden. Hierbij zijn verschillende mensen in de school betrokken. Te denken valt aan onze interne begeleiders, maar ook aan de mensen van het zorgteam, bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werkster of de schoolarts. In de schoolgids staat een overzicht van alles wat er op het terrein van de leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg is geregeld.

Wat kan onze school wel en wat niet? Dat ziet u in het ondersteuningsprofiel en zorgplan van onze school. Deze geven een overzicht van onze ondersteuningsmogelijkheden, maar ook onze grenzen en beperkingen dienaangaande. Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen we u contact op te nemen met de intern begeleiders van de afdeling waarin uw kind les heeft, hun namen  en adressen staan achter in de al genoemde schoolgids.

Betrokkenheid ouders
Cruciaal in de uitvoering van goede begeleiding en zorg is een goede communicatie. Het contact met de ouders over hun kinderen staat daarin centraal.

Dit begint met de overstap vanuit het primair onderwijs naar onze school. Vooraf vindt er overleg plaats tussen de IB-ers en betrokkenen van de basisschool over de leerlingen waarvoor een zorgvraag (bijv. voortvloeiend uit ADHD, PDD Nos e.d.) ligt.

Indien nodig wordt er een handelingsplan/ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt. In dat geval wordt er met de ouders contact opgenomen. De IB-ers zorgen ervoor dat de mentoren op de hoogte gesteld worden van de afspraken met de ouders bij de overstap naar onze school. De mentoren informeren de docenten en onderhouden de contacten met de ouders over de schoolresultaten en de andere aan school gerelateerde zaken.

Voor leerlingen met een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) geldt een groepshandelingsplan. Bij individuele aanpassingen worden ouders op school uitgenodigd en wordt een individueel handelingsplan/ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Naast bovenstaande organiseert de school een aantal keren per jaar oudercontactavonden om ouders de gelegenheid te bieden de resultaten en andere zaken met de docenten te bespreken. Voorts wordt er regelmatig een ouderinfo verspreid met daarin informatie over allerlei zaken die met school te maken hebben. Bovendien kan het voorkomen  dat ouders worden uitgenodigd om presentaties van de klas van hun kind(eren) bij te wonen. Daarnaast kunnen ze regelmatig meedoen aan een tevredenheidsonderzoek.

Folder leerlingbegeleiding