Verkiezingen GMR 2022 ouder- en leerlinggeleding

15-02-2022

Verkiezingsprocedure

De zittingstermijn van de huidige raadsleden van de ouder en leerlinggeleding van de GMR eindigt en alle GMR-ouder en leerlingleden treden af. Dit betekent dat bij de verkiezingen twee (nieuwe) leden voor de oudergeleding en twee nieuwe leden voor de leerlinggeleding moeten worden verkozen. Eén ouderlid heeft zich verkiesbaar gesteld. De leerlingen hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Op 23 maart 2022 worden er daarom verkiezingen gehouden.

Tijdpad

 • Start werving kandidaten: 7 februari 2022
 • Sluiting kandidaatstelling: 15 maart 2022
 • Bekendmaking van de kandidaten: 16 maart 2022
 • Verkiezingen: 23 maart 2022
 • Bekendmaking van de uitslag: 24 maart 2022

De deelraden van de scholen hebben hier een belangrijke rol in: de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden gekozen door de leden van de betreffende geleding van de deelraden. (in dit geval dus door de ouders en leerlingen van de deelraden)

Organisatie van verkiezingen

Er is een verkiezingscommissie GMR samengesteld om de verkiezingen goed te kunnen laten verlopen. Bestaande uit;

 • Erik van der Werff (vice-voorzitter GMR);
 • Aise Bouma (ouderlid GMR, niet herkiesbaar);
 • Grieteke Althuis, ambtelijk secretariaat (coördinator verkiezingscommissie).

De commissie heeft een draaiboek verkiezingen samengesteld en twee verschillende periodes vastgelegd: de periode van kandidaatstelling en de periode van stemming.

Bezwaarregeling verkiezingen

Met betrekking op de organisatie van de verkiezingen, de kandidaatstelling of de vaststelling van de uitslag van de verkiezing is het mogelijk bezwaar in te dienen.

Een bezwaar wordt in behandeling genomen zodra deze de voorzitter van de verkiezingscommissie bereikt.

Kandidaatstelling

Kandidaten melden zich via mail aan vóór 16 maart 2022, bij de GMR (gmr@ovo-fryslannoord.nl) of bij deelraad van de eigen  school. Onder vermelding van: 'Ik stel mij kandidaat voor de GMR'. Voor een officiële kandidaatstelling is het noodzakelijk om (op tijd) de volgende gegevens aan te leveren:

 • een scherpe, digitale (pas)foto, 
 • voornaam, achternaam,
 • ​​​​​​​telefoonnummer en emailadres 
 • korte motivatie van max. 4 regels

Brieven

Er zijn brieven opgesteld voor ouders en leerlingen. Die lees je hier:

Brief leerlingen

Brief oudersProcedure

16 maart 2022

 • De GMR heeft 16 maart 2022 als 'peildatum' gesteld. Per die datum moet duidelijk zijn of er meerdere aanmeldingen zijn en er in dat geval dus verkiezingen georganiseerd moeten worden.
 • Bij gelijk of minder aantal kandidaten zijn deze kandidaten direct gekozen. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen georganiseerd.
 • De verkiezingsdatum is vastgesteld op 23 maart 2022.
 • De kandidatenlijst(en) worden uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen door de GMR aan de deelraden van de stichting OVO Fryslân-Noord bekend gemaakt.

23 maart 2022 - Stemmen

De leden van de ouder- en leerlinggeleding van de deelraden mogen stemmen.

Wijze van stemmen bij verkiezingen

(zie verkiezingsreglement)

 1. De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijke (digitale) stemming.
 2. Voor de verkiezing wordt (digitaal) aan iedere deelraad één gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan de kandidaten vermeld, gesplitst naar geleding.
 3. Vanuit iedere deelraad wordt maximaal het aantal beschikbare zetels per geleding gestemd. De personeelsgeleding van de deelraad stemt op personeel, de oudergeleding stemt op ouders en de leerlinggeleding op leerlingen.
 4. Stemmen gebeurt door evenveel stemmen uit te brengen als er zetels zijn voor de betreffende geleding in de GMR. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
 5. Na invulling van het stembiljet wordt deze na ondertekening van de voorzitter van de deelraad (digitaal) aan de GMR (verkiezingscommissie) verstuurd, uiterlijk op de verkiezingsdatum

24 maart 2022 - Uitslag verkiezingen

De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast. Na akkoord van de verkiezingscommissie wordt de uitslag gepubliceerd. Aan het CvB, het CMT, de GMR, de deelraden en alle betrokken kandidaten wordt de benoeming van de nieuwe leden GMR gemeld (via mail).

Na de verkiezingen

30 maart 2022 - GMR- vergadering

 • Kennismaking met GMR
 • nformeren over de gang van zaken, stand van zaken, onderlinge verwachtingen en overdracht stukken (reglementen, informatie ontvangen van bestuurder en vergaderstukken)
 • e voorzitter en vicevoorzitter binnen de nieuwe GMR worden gekozen.

6 april 2022 - GMR-OV vergadering

Kennismaking met CvB en officiële installatie nieuw GMR-leden

Mei 2022 training Medezeggenschap (datum n.n.b)

Deze training is bedoeld voor de nieuwe GMR-leden maar ook voor de meer ervaren raadsleden, leren van elkaar. Wet en regelgeving: de WMS, de praktijk van de medezeggenschap, vergaderen en besluitvormen en specifieke onderwerpen die spelen bij OVO FN komen aan de orde.

 

Meer informatie nodig?

Stel je vraag aan de GMR via mail: gmr@ovo-fryslannoord.nl

Verkiezingsreglement GMR

De verkiezingsprocedure van de GMR is vastgelegd in het Reglement verkiezingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit acht leden:

 • vier  personeelsleden
 • twee ouders
 • twee leerlingen.

Zittingsduur

De zittingsperiode voor de leden van de GMR is;

 • twee jaar voor ouders;
 • twee jaar voor leerlingen;
 • drie jaar voor personeelsleden.

Een lid van de GMR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar, tenzij het lid anders aangeeft. Men kan maximaal tweemaal aaneengesloten termijnen in de GMR gekozen worden.

Medezeggenschapsstatuut OVO Fryslân-Noord

In het Medezeggenschapsstatuut staat beschreven op welke wijze de medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord is geregeld. Ook staat in het statuut over welke faciliteiten de GMR kan beschikken, o.a. vergoeding deelname GMR.

Ouders en leerlingen krijgen een vacatievergoeding van € 25,00 per bijgewoonde vergadering. Ook worden eventuele reiskosten vergoed.

Vastgestelde vergaderdata GMR 2021-2022

De GMR vergadert ongeveer 16 keer per (school)jaar. De vergaderingen vinden normaliter plaats op het Servicebureau in Leeuwarden vanaf 17.30 uur en duren ongeveer 2 uur (inclusief warme maaltijd). Vanwege de huidige coronamaatregelingen zijn de vergaderingen online van 16.45 uur tot 18.15 uur.

Schema geplande vergaderingen 2022 (na de verkiezingen)                 

 • 30 maart      GMR vergadering
 • 6 april          GMR-OV vergadering (met CvB)
 • 25-mei          GMR vergadering
 • 1-jun            GMR-OV vergadering (met CvB)
 • 22-jun          GMR vergadering
 • 29-jun          GMR-OV vergadering (met CvB)

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy