1 juli 2020

Update 23-10-2020, 15.00 uur

Stand van zaken Corona

In ons land en ook in onze regio komen steeds meer coronabesmettingen voor. Gelukkig is er op dit moment binnen de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles slechts een heel klein percentage van leerlingen en medewerkers besmet. Het gaat om een enkeling. Deze besmettingen zijn buiten de scholen opgelopen. Er is dus geen sprake van besmettingshaarden in de scholen op dit moment. We doen er met elkaar alles aan om dit ook zo te houden.

Onze scholen volgen de richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid en het RIVM. Daarbij hoort ook een dringend advies voor het dragen van mondkapjes, maar dit is vooralsnog geen verplichting. We hopen dat iedereen dit dringende advies ter harte neemt, maar vragen ook aan onze leerlingen, ouders en medewerkers om begrip en respect te hebben voor de keuze van een ieder om desondanks geen mondkapje te dragen in de schoolomgeving. De scholen van Simon Vestdijk en Piter Jelles beschikken over een voorraad mondkapjes. Deze zijn beschikbaar op de school voor wie zelf geen mondkapje ter beschikking heeft en er wel graag eentje wil dragen. Er zijn zowel papieren als textiele, uitwasbare, mondkapjes beschikbaar.

We weten hoe belangrijk de luchtkwaliteit is voor een gezonde omgeving (zie ook de vorige update hierover). Er zijn voor onze scholen daarom extra co2 meters aangeschaft om de luchtkwaliteit nog beter in de gaten te kunnen houden en tijdig maatregelen te nemen om deze te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van uitgebreider ventileren. 

We hopen dat we met elkaar op deze manier het coronavirus zoveel mogelijk onder controle kunnen houden.

 

Update 06-10-2020, 14.15 uur Pijl

Ventilatie in de schoolgebouwen

Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. Bovendien draagt goede ventilatie bij aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus.
De ventilatiesystemen op de scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles) worden goed onderhouden en zeer regelmatig grondig nagekeken. Alle schoolgebouwen voldoen dan ook aan de eisen uit het algemeen geldende Bouwbesluit (2012).

Vanuit het ministerie van OC&W is aangegeven dat er rondom het coronavirus -naast de geldende eisen uit het Bouwbesluit- geen extra vereisten zijn voor scholen. Wel is er een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de ventilatiecapaciteit en luchtkwaliteit.

Vanuit de overheid hebben alle scholen in Nederland de opdracht gekregen om de ventilatiecapaciteit en luchtkwaliteit te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gecoördineerd door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS).
Uit deze uitgebreide onderzoeken blijkt dat onze scholen, zoals eerder aangegeven, voldoen aan alle wettelijke eisen. Ook is de gemeten luchtkwaliteit in alle schoolgebouwen in orde. Voor een aantal scholen geldt dat er niet in alle ruimtes wordt voldaan aan de aanvullende richtlijn met betrekking tot ventilatiecapaciteit. Hoewel dit geen wettelijke eis is, vinden wij het van groot belang dat onze leerlingen en medewerkers in een zo gezond en veilig mogelijk klimaat leren en werken. We onderzoeken daarom hoe we op de betreffende plekken de ventilatiecapaciteit kunnen optimaliseren.

 

Update 01-10-2020, 20.00 uur Pijl

Mondkapjes op school

In publieke binnenruimtes geldt sinds deze week vanuit het kabinet het dringende advies om een mondkapje te dragen. De VO-raad adviseert in navolging daarop om ook op scholen voor voortgezet onderwijs mondkapjes te dragen. OVO Fryslân-Noord (scholen OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) volgt dit advies met betrekking tot het dragen van mondkapjes. We vragen onze leerlingen en medewerkers (en eventuele bezoekers) dan ook dringend om vanaf maandag 5 oktober -in ieder geval buiten de lokalen- een mondkapje te dragen. Het gaat dan om het dragen ervan bij binnenkomst in de school, tijdens verplaatsingen en in de pauzes.

Mondkapjes kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen. Natuurlijk handhaven we ook de eerder vastgestelde maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling. We rekenen erop dat iedereen in onze scholen zich aan de geldende maatregelen houdt, zodat we op onze scholen bijdragen aan het terugdringen van het virus en op een zo veilig mogelijke manier onderwijs kunnen volgen en verzorgen.

Update 13-08-2020, 16.00 uur Pijl

Volgende week start het nieuwe schooljaar. De scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles verzorgen het onderwijs zoveel mogelijk fysiek op de schoollocaties. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen, het aantal besmettingen neemt helaas juist toe. Daarom is onze belangrijkste prioriteit dat een veilige omgeving op alle scholen wordt gerealiseerd. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad ons uitgangspunt.

Geldende richtlijnen

1,5 meter afstand
Alle scholen hebben zich in de zomervakantie voorbereid op de 1,5 meter richtlijn. Het houden van 1,5 meter afstand geldt voor medewerkers onderling tot elkaar en voor leerlingen tot medewerkers. Tijdens de eerste schoolweek wordt gekeken of de genomen maatregelen per school voldoende zijn en of er meer of andere maatregelen genomen moeten worden.

Hygiëne
De aangescherpte hygiëne-richtlijnen blijven gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. In de scholen is ook na de zomervakantie voldoende materiaal beschikbaar voor een goede handhygiëne. Daarnaast worden er extra schoonmaakhandelingen verricht, zoals dit ook voor de zomervakantie al gebeurde.

(Milde) klachten
Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school. Wij vragen de betreffende medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt geadviseerd, om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.


Ventilatie in de schoolgebouwen

Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. De relatie tussen verspreiding van het coronavirus en ventilatie in schoolgebouwen, is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest.

De ventilatie in onze gebouwen voldoet, voor zover wij hebben kunnen nagaan, aan de eisen uit het algemeen geldende Bouwbesluit. Vanuit het ministerie is aangegeven dat er rondom het coronavirus -naast de geldende eisen uit het Bouwbesluit- geen extra vereisten voor scholen zijn met betrekking tot ventilatie. Wel is er een aantal adviezen gegeven die onze scholen opvolgen:

scholen moeten regelmatig de ramen en deuren 10 tot 15 minuten openzetten;

sterke luchtstromen via ventilatoren en mobiele airco’s in lokalen en kantines moeten  voorkomen worden.


Quarantaine
Voor leerlingen en medewerkers die bij de start van het schooljaar nog in een quarantaineperiode zitten, omdat zij:

(mogelijk) in contact zijn geweest met een besmet persoon, of

in een hoog risicogebied zijn geweest,

geldt dat dit gemeld moet worden aan de directie van de school. In overleg met de school worden passende maatregelen genomen.

We hopen dat alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers een prettige vakantie hebben gehad en wensen iedereen een goede start van het schooljaar toe. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en handelen daarnaar indien nodig. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden -waar nodig of wenselijk- door de eigen school geïnformeerd over eventuele school-specifieke maatregelen rondom het coronavirus.

Wiebe Wieling, Marja de Jonge, Folkert Bangma
College van Bestuur

Update 01-07-2020, 16.00 uur Pijl

Op 2 juni jl. zijn de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles weer geopend voor leerlingen. De afgelopen weken is er zowel fysiek in de scholen als digitaal op afstand onderwijs verzorgd. Voor zowel de leerlingen als de docenten en het onderwijsondersteunend personeel geldt dat het fijn is om ook weer in de scholen te kunnen zijn en daadwerkelijk leerlingen te kunnen ontmoeten. Om te zorgen voor een veilige omgeving is er op alle scholen gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad.

Onderwijs na de zomervakantie
Inmiddels is de zomervakantie in aantocht en weten we dat er na de vakantie tussen onze leerlingen -zoals het nu lijkt- geen 1,5 meter afstand meer nodig is. Dit betekent dat alle scholen dan echt weer de deuren volledig kunnen openstellen voor alle leerlingen. Een beperkt aantal scholen blijft daarbij wellicht ook deels onderwijs op afstand verzorgen. Hierover worden ouders/verzorgers en leerlingen door de betreffende scholen geïnformeerd.

Voor de docenten en het onderwijsondersteunend personeel blijft bovendien de 1,5 meter afstand een duidelijke richtlijn. Ook blijven de aangescherpte hygiëne-richtlijnen gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. Bij klachten die lijken op de Corona-symptomen wordt dit gemeld aan de school en blijven leerlingen en medewerkers thuis.

Naast deze algemeen geldende richtlijnen heeft de VO-raad een protocol opgesteld met een aantal verplichtingen en adviezen voor het voortgezet onderwijs (voor meer informatie: zie link naar het protocol). Al onze scholen nemen hier kennis van en zorgen dat ze voldoen aan de verplichtingen. Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk de adviezen die zijn opgenomen in het protocol op te volgen.

Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er precies uit gaat zien na de zomervakantie.

Meer informatie over het protocol
Voor meer informatie over de adviezen en regels die zijn opgesteld door de VO-Raad en de sociale partners over de openstelling van de scholen na de zomervakantie, verwijzen we naar de website van de VO-Raad:

Dank aan leerlingen en hun ouders/verzorgers
Het afgelopen schooljaar was een zeer bijzonder jaar. Van maart tot op heden is er veel flexibiliteit gevraagd van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers, maar ook van ouders/verzorgers en de leerlingen van onze scholen. Veel dank daarvoor!

Voor nu wensen we iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

Marja de Jonge
Folkert Bangma
Wiebe Wieling
College van Bestuur

Update 19-05-2020, 16.00 uur Pijl

Afspraken heropening scholen OVO Fryslân-Noord

Het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) heeft in de afgelopen periode waarin de scholen gesloten waren, regelmatig overleg met de GMR (medezeggenschapsraad) gehad. Op 13 mei jl. is er gesproken over de plannen voor het heropenen van de scholen op 2 juni aanstaande. Leidend bij de plannen voor het heropenen van de scholen is het protocol dat is opgesteld door de VO-raad en de sociale partners (zie linkjes onderaan dit bericht).

In overleg met (G)MR zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles:

 • De scholen zijn verplicht te heropenen onder bepaalde voorwaarden:
  Alle scholen van OVO Fryslân-Noord gaan vanaf 2 juni weer open. De belangrijkste voorwaarde om veilig de school open te stellen is het houden van de 1,5 meter afstand. De afstand kan in onze schoolgebouwen worden gehanteerd als er niet meer dan een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school is.
 • Op welke manier een school veilig opengesteld kan worden en er onderwijs kan worden gegeven, wordt door de schooldirecties bekeken en uitgewerkt:
  De schooldirecties maken een plan voor het geven van onderwijs vanaf 2 juni a.s. Daarin wordt meegenomen wat er nodig is aan hulpmiddelen om dit onderwijs vorm te geven. Schooldirecties leggen hun beleid voor aan de medezeggenschaps-/deelraad van de school.
 • Belasting van medewerkers wordt meegenomen bij het bepalen van de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven:
  Naast het verzorgen van onderwijs in school, gaat het afstandsonderwijs ook na 2 juni door. Van de docenten en OOP’ers vraagt dit de nodige inzet. Als College van Bestuur hebben we zorg voor de belasting van onze medewerkers. De schooldirecties nemen de belasting van hun medewerkers mee als belangrijk onderdeel bij het bepalen van de juiste vorm van het verzorgen van onderwijs door de school.
 • Aandacht voor de pedagogische kant van het onderwijs:
  Na de start op 2 juni a.s. zijn er ruim drie lesweken tot de zomervakantie. Deze periode zal het onderwijs op de scholen vooral in het teken staan van de pedagogische kant van het onderwijs.

Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er precies uit gaat zien vanaf 2 juni aanstaande.

Voor meer informatie over de adviezen en regels die zijn opgesteld door de VO-Raad en de sociale partners over de heropening van de scholen, zie:

Update 21-04-2020, 21.00 uur Pijl

Persconferentie: verwachting vanaf 2 juni scholen VO met aanpassingen open

Vanavond gaf minister-president Mark Rutte in zijn persconferentie aan dat de verwachting is dat de scholen voor voortgezet onderwijs -met een aantal aanpassingen- vanaf dinsdag 2 juni weer open kunnen gaan.

Voor de scholen van OVO Fryslân-Noord (RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles) betekent dit dat er na de meivakantie plannen worden gemaakt hoe de scholen vanaf dinsdag 2 juni de deuren voor leerlingen en medewerkers weer kunnen openen. In de komende periode worden ouders en leerlingen daarover geïnformeerd.
Tot 2 juni gaan onze scholen door met het verzorgen van onderwijs op afstand.

Update 09-04-2020, 16.30 uur Pijl

Slaag-zakregeling bekend: de belangrijkste info op een rij

Gisteren werd de slaag-zakregeling bekendgemaakt door minister Arie Slob. In deze update zetten we de belangrijkste punten uit de regeling in het kort op een rij:

Wanneer is een leerling geslaagd?
Dat hangt af van het schooltype en de cijfers voor de schoolexamens. Per schooltype is d.m.v. onderstaande links de uitgebreide slaag-zakregeling te bekijken:

Herkansen of verbeteren van een eindcijfer
Omdat er dit jaar geen centraal eindexamens en geen herkansingen zijn, komen er resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. De toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen, dit kan op zijn laatst totdat de zomervakantie begint.

Leerlingen die (met of zonder resultaatverbeteringstoetsen) geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Hoeveel resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) mag een leerling maken?

Vmbo-bb en kb
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 3 vakken een resultaatverbeteringstoets doen:
1 beroepsgericht profielvak en 2 avo-vakken. Bij de afname van een resultaatverbeteringstoets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets.

Vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen.

Wat gebeurt er met eindcijfers die eerder zijn gehaald?
Voor vakken die in een eerder leerjaar zijn afgesloten met een schoolexamen- en een centraal examencijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijft het eerder bepaalde eindcijfer (dus ook op basis van het centraal examen) gewoon staan, tenzij een leerling een resultaatverbeteringstoets maakt voor dat vak.

Wanneer worden de uitslagen van de examens bekendgemaakt?
Op 4 juni maken alle scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk de cijfers definitief. Alle leerlingen kunnen dan (net als in de rest van Nederland) vieren dat ze geslaagd zijn. Op 4 juni horen alle leerlingen officieel of ze geslaagd zijn, RV-toetsen gaan maken of gezakt zijn.

Volgende update: dinsdag 21-04-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op dinsdag 21 april aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn -vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update 02-04-2020, 17.00 uur Pijl

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen voor de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) met betrekking tot de maatregelen rondom het Coronavirus. Voor het meest recente nieuws verwijzen we naar de update van 31-03-2020. Mochten er op schoolniveau specifieke ontwikkelingen zijn, dan worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hier rechtstreeks door de betreffende school over geïnformeerd.

Volgende update: donderdag 09-04-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op donderdag 9 april aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn -vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update 31-03-2020, 21.00 uur Pijl

Scholen OVO Fryslân-Noord in ieder geval gesloten tot en met 5 mei a.s.
Tijdens de persconferentie van vanavond 19.00 uur heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat de maatregelen rondom het coronavirus verlengd worden tot en met dinsdag 28 april aanstaande. Voor scholen geldt dat de maatregelen verlengd worden tot en met de geplande meivakantie. Voor RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles betekent dat: sluiting van de scholen tot en met 5 mei aanstaande.

Onderwijs op afstand
Onze scholen gaan de komende periode verder met het verzorgen van onderwijs op afstand. Hoe het onderwijs voor elke school, klas en leerling er specifiek uitziet de komende periode, wordt door de school aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd.

Samen geven we het onderwijs vorm
Als college van bestuur van OVO Fryslân-Noord zijn we trots op hoe het onderwijs tot nu toe is vormgegeven. We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers, maar ook zeker op de inzet en flexibiliteit van onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). In deze bijzondere omstandigheden blijven we met elkaar verder werken aan het onderwijs op afstand.

Volgende update: donderdag 02-04-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op donderdag 2 april aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 26-03-2020, 16.30 uur Pijl

Op dit moment verzorgen de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk het onderwijs op afstand. We hopen aanstaande dinsdag 31 maart vanuit de overheid te horen of de scholen na 6 april weer open mogen (en eventueel onder welke voorwaarden) of dat de sluiting van de scholen wordt verlengd.

Volgende update: dinsdag 31-03-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op dinsdag 31 maart aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 24-03-2020, 18.00 uur Pijl

De scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk zijn druk bezig om de schoolexamens te organiseren voor de examenleerlingen. Dit wordt gedaan op basis van het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Examenleerlingen worden door de eigen school geïnformeerd over wat er van ze verwacht wordt met betrekking tot de schoolexamens.
Voor (algemene) informatie over het niet doorgaan van de Centraal Schriftelijke Examens (CSE) verwijzen we naar de update van 13.00 uur van vandaag en naar de informatie van de Rijksoverheid (zie link op deze pagina, onder ‘Handige links’).

Volgende update: donderdag 26-03-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op donderdag 26 maart aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 24-03-2020, 13.00 uur Pijl

Deze update is geschreven op basis van zojuist ontvangen informatie vanuit het ministerie van OC&W. Op dit moment zijn wij -College van Bestuur en schooldirecties- in overleg wat dit concreet betekent voor de scholen van OVO-Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). In een volgende update hopen we daar meer informatie over te geven.

Centrale eindexamens gaan niet door

Minister Arie Slob heeft vanochtend 11.30 uur bekendgemaakt dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens (CSE) dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Voor alle opleidingen in het voortgezet onderwijs geldt dat de schoolexamens gaan bepalen of een leerling is geslaagd of niet. Als de schoolexamens voldoende worden afgerond (volgens de nog te bepalen richtlijnen), ontvangt de leerling een volwaardig diploma dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs.

Afname schoolexamens
De schoolexamens worden zoveel mogelijk op afstand afgenomen. Als het nodig is dat leerlingen op school komen voor de schoolexamens, zorgen de scholen ervoor dat richtlijnen van het RIVM strikt worden gevolgd. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden hier door de eigen school over geïnformeerd. Het voornemen is om de schoolexamens vóór 6 juni a.s. af te ronden. Na 6 juni a.s. is er de mogelijkheid voor beroep en voor herkansingen. Hoe dit er exact uit gaat zien, wordt nog nader toegelicht in een eenduidige slaag- en zakregeling voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Aanmelding vervolgonderwijs
Voor het hbo en wo is de aanmelddatum verplaatst van 1 mei naar 1 juni om leerlingen en studenten meer ruimte te geven voor het kiezen van een studie. Voor het mbo is de aanmeldingsdeadline verplaatst van 1 april naar 1 mei. Er wordt voor het vmbo gezorgd voor goede overgangsprogramma’s naar het mbo.

De volgende update wordt geplaatst op 24-03-2020 om 18.00 uur.

Update: 24-03-2020, 9.30 uur Pijl

Nieuwe maatregelen kabinet en schoolexamens

Gisteravond kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan in verband met het Coronavirus. Het verbod op samenkomsten is één van de nieuwe maatregelen.

Deze maatregel leverde voor ons -en alle andere scholengemeenschappen in het land- de nodige onduidelijkheid op. Mede op advies van de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) stoppen we daarom per direct met het afnemen van de schoolexamens op school, totdat er meer duidelijkheid komt vanuit het ministerie.

We verwachten dat minister Slob vandaag een besluit neemt over de afname van schoolexamens en wellicht ook over de voortgang van het centraal schriftelijk examen.

Voor de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk betekent het concreet dat de examenleerlingen tot nader bericht niet naar school hoeven te komen voor het maken van de schoolexamens. Leerlingen die dit betreft worden hier door de eigen school over geïnformeerd.

Zodra er meer nieuws is vanuit het ministerie van onderwijs, zorgen we voor een nieuwe update.

Update: 23-03-2020, 16.30 uur Pijl

De eerste schoolexamens
Op verschillende manieren zijn vandaag bij een aantal scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) de eerste schoolexamens bij examenleerlingen afgenomen.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden via de eigen school geïnformeerd hoe de afname van schoolexamens wordt vormgegeven.

Volgende update: dinsdag 24-03-2020
We verwachten de volgende update morgen te publiceren, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 19-03-2020, 16.30 uur Pijl

Stand van zaken: onderwijs volop in beweging
Vandaag is er geen nieuwe informatie ten opzichte van gisteren met betrekking tot de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk).

Dit betekent niet dat er niets gebeurt: door de medewerkers van de scholen wordt juist extra hard gewerkt aan het verzorgen van het onderwijs en leerlingen zijn thuis al (een aantal dagen) aan de slag. Kortom: het onderwijs is bij OVO Fryslân-Noord volop in beweging. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden over digitaal onderwijs, (t)huiswerk, lessen en afname van de schoolexamens via de eigen school geïnformeerd.

Volgende update: maandag 23-03-2020
We verwachten de volgende update te publiceren op maandag 23 maart aanstaande, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

Update: 18-03-2020, 16.30 uur Pijl

Afname schoolexamens
Gisteren ontvingen we het bericht van het Ministerie van Onderwijs dat de scholen voor voortgezet onderwijs de schoolexamens mogen gaan afnemen. Hoe dit wordt gedaan verschilt binnen OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) per school.

Iedere school kiest daarbij een aanpak die past bij het eigen schoolconcept, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de planning van de school en de mogelijkheden om te schuiven in die planning. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden door de eigen school geïnformeerd over de maatregelen die de school neemt ten aanzien van de schoolexamens.

Belasting van de digitale snelweg
De afgelopen jaren hebben de scholen van OVO Fryslân-Noord geïnvesteerd in de digitale leeromgeving en in de randvoorwaarden om de digitale leeromgevingen 24/7 toegankelijk te maken en goed te laten functioneren. Op dit moment lopen programma’s in de digitale leeromgevingen af en toe vast of zijn minder snel dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met het feit dat iedereen om ons heen, wereldwijd, in deze periode bovengemiddeld veel gebruik maakt van het internet en er daardoor overbelasting van de digitale snelweg is. Het heeft niet te maken met de eigen netwerken van de scholen en is helaas dan ook niet door ons te voorkomen.

Geen eindtoets voor groep 8
Vandaag heeft minister Arie Slob (Onderwijs) besloten dat de eindtoets voor kinderen van groep 8 niet doorgaat. Het organiseren van het onderwijs en de opvang van kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met vitale beroepen vergt alle energie van het basisonderwijs. Het afschaffen van de eindtoets betekent dat het advies van de leerkracht van groep 8 leidend is voor het instroomniveau op de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk.

Update: 17-03-2020, 16.30 uur Pijl

Onderwijs op afstand dag 2

Net als gisteren kunnen we melden dat voor alle scholen van OVO Fryslân-Noord geldt dat er hard wordt gewerkt om het onderwijs op afstand (nog beter) vorm te geven. Ook vandaag werd er aan de leerlingen van onze scholen onderwijs aangeboden. Dit gebeurt via verschillende digitale kanalen, waarbij de elektronische leeromgeving voor alle scholen een grote rol speelt. De eigen school informeert leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wat er van hen verwacht wordt als het gaat om het volgen van onderwijs vanuit huis.

Schoolexamens
Inmiddels is er nieuwe berichtgeving van het Ministerie van Onderwijs dat de scholen open gaan voor het afnemen van schoolexamens. Over hetgeen dit voor de leerlingen betekent worden ouder(s)/verzorger(s) op woensdag 18 maart uiterlijk om 18.00 geïnformeerd door de eigen school.

Informatie voor voortgezet onderwijs van de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een speciale pagina geopend met ‘veelgestelde vragen over het coronavirus en het voortgezet onderwijs’. Hier kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen antwoorden vinden op veel vragen die er leven:

Update: 16-03-2020, 16.30 uur Pijl

Onderwijs op afstand krijgt (verder) vorm.

Door alle scholen van OVO Fryslân-Noord wordt op dit moment hard gewerkt om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Op een aantal scholen werd er vandaag al aan verschillende (groepen) leerlingen online onderwijs verzorgd, waarbij de examenleerlingen de hoogste prioriteit hebben. De lessen worden op verschillende -digitale- manieren vormgegeven. Alle leerlingen worden door de eigen school geïnformeerd over hoe er onderwijs gegeven wordt de komende periode.

Examenleerlingen
We wachten op de landelijke richtlijnen met specifieke informatie over de voortgang van de examens. Zodra hier meer over bekend is, worden examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd door de eigen school.

Opvang voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen
Het aantal leerlingen dat op de scholen is gekomen vandaag voor opvang in verband met ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in vitale beroepen was minimaal.
Morgen zijn onze scholen (met uitzondering van !mpulse Kollum, Campus Kollum) in ieder geval wederom open voor deze leerlingen op de reguliere tijden. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) die hier gebruik van moeten maken om contact op te nemen met de eigen school.

Update: 15-03-2020, 19.30 uur Pijl

Sluiting scholen tot en met 6 april a.s.: alleen opvang voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen.

Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob en minister Bruins van vandaag (15 maart 2020, 17.30 uur) sluit OVO Fryslân-Noord alle scholen tot en met maandag 6 april aanstaande. Dit betreft alle locaties van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk.

Onderwijs op afstand
Wij stellen alles in het werk om het onderwijs op een passende manier, binnen de grenzen van het mogelijke, op gang te houden. Dit doen we door de komende dagen onderwijs op afstand, via digitale middelen, zo goed mogelijk in te zetten en verder vorm te geven. Hierbij geven wij de hoogste prioriteit aan het verzorgen van het onderwijs voor de eindexamenleerlingen.

Open voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen
Wij geven gehoor aan de oproep van de minister om de school open te houden voor ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen, die op geen andere manier opvang hebben. Wij houden ons hierbij aan het overzicht van vitale beroepen zoals dat door de overheid is opgesteld, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wij roepen deze ouder(s)/verzorger(s) het aan te geven bij de eigen school wanneer dit hen betreft én wanneer zij hun kind(eren) op willen laten vangen op de school. De scholen zijn in ieder geval morgen voor deze leerlingen open op de reguliere tijden.
Op de scholen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en het houden van afstand tot elkaar.

Verdere informatie
Over verdere ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs -met name over hoe, wanneer en voor welke groepen onderwijs op afstand wordt aangeboden- wordt/worden u/uw kind(eren) door de eigen school zo snel mogelijk geïnformeerd.

Actuele informatie over dit onderwerp blijven wij communiceren via:
www.piterjelles.nl/coronavirus
https://www.vestdijk.nl/nieuws/coronavirus

Update: 15-03-2020, 13.00 uur Pijl

Voorlopige sluiting scholen van maandag 16 t/m woensdag 18 maart 2020

Hieronder delen we de inhoud van de brief die zojuist is uitgegaan naar onze ouder(s)/verzorger(s):

———————————————————————————–

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) hebben u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het coronavirus. Ons uitgangspunt was om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.
De ontwikkelingen gaan nu snel: er is een oproep van de Federatie van Medisch Specialisten om scholen te sluiten en de onrust onder u als ouders, onze leerlingen en medewerkers neemt toe.
Als College van Bestuur vinden wij het van groot belang om:

 • maatregelen in te zetten om de verdere uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan;
 • veiligheid van onze leerlingen en hun familiekring, onze medewerkers en andere nauw betrokkenen voorop te stellen;
 • onrust weg te nemen en helderheid te verschaffen;

Dit heeft er toe geleid dat we vanochtend, 15 maart 2020, hebben besloten om al onze scholen te sluiten voor onderwijsactiviteiten van maandag 16 t/m woensdag 18 maart a.s.

Het sluiten van de scholen voor onderwijsactiviteiten geeft ons de mogelijkheid om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Bovendien geeft het ons enige tijd en ruimte om te kijken hoe wij ons onderwijs in een andere vorm door kunnen laten gaan als blijkt dat onze scholen ook na 18 maart dicht moeten blijven. Daarbij ligt onze hoogste prioriteit bij de examenleerlingen.

Over verdere ontwikkelingen wordt u door de eigen school geïnformeerd. Ook kunt u actuele informatie vinden op:
www.piterjelles.nl/coronavirus
https://www.vestdijk.nl/nieuws/coronavirus


Met vriendelijke groet,

Wiebe Wieling
Folkert Bangma
Marja de Jonge
College van Bestuur OVO Fryslân-Noord

———————————————————————————–

Update: 14-03-2020, 16.45 uur Pijl

De scholen van OVO-Fryslân Noord zijn maandag 16-03-2020 open, we verwijzen naar onze richtlijnen hieronder van 13-03-2020, 16.30 uur.

Daarbij willen we opmerken dat er dagelijks veranderende omstandigheden kunnen zijn die vragen om eventuele aanpassingen van het beleid. Het College van Bestuur bekijkt in overleg met de directeuren dagelijks de stand van zaken en handelt daarnaar.
Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan ligt onze prioriteit bij het door laten gaan van het onderwijs voor onze examenleerlingen.

Update: 13-03-2020, 16.30 uur Pijl

Voor alle leerlingen en medewerkers van onze scholen geldt:
Blijf thuis bij klachten als: neusverkoudheid OF hoesten OF keelpijn (eventueel met koorts).  

Ook in Friesland zijn er inmiddels besmettingen met het Coronavirus geconstateerd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit de nodige vragen met zich meebrengt. Op deze pagina vinden jullie informatie over hoe wij als scholen met het Coronavirus omgaan. Wij hanteren in de basis de richtlijnen van het RIVM en GGD Fryslân.

Wij volgen de berichtgeving vanuit de overheid op de voet. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die jou of de school raken, dan informeren wij je hierover.

Heb je Corona-verschijnselen?
Bekijk de richtlijnen van het RIVM en GGD en neem zo nodig contact op met de GGD of huisarts. Volg de gegeven adviezen op en informeer de school hierover.
Bij twijfel blijf je (in overleg met school) thuis.

Heb je geen klachten, maar wel contact gehad met een besmet persoon?
Neem dan contact op met de GGD.
Volg de gegeven adviezen op en informeer de school hierover. Bij twijfel blijf je (in overleg met school) thuis.

Ziekmelding bij school
De ziekmeldingen bij je school gaan volgens de normale procedure.

(Onderwijs)activiteiten
Wij doen er alles aan om te zorgen dat het onderwijs door kan gaan. Hierbij hanteren we uiteraard de richtlijnen vanuit de overheid en adviezen van de GGD en RIVM. Daarnaast voeren we nog een aantal maatregelen door:

 • Voorlopig zijn er geen verplaatsingen van groepen leerlingen en medewerkers buiten (de regio van) de school. Dit betekent dat we voorlopig geen eendaagse of meerdaagse excursies, schoolreizen of uitwisselingen laten plaatsvinden. Ook grote schoolevenementen (zoals de Arts eXpression op 19 maart a.s.) worden voorlopig uitgesteld. We maken daarnaast zorgvuldige afwegingen of andere geplande activiteiten noodzakelijk zijn voor het door laten gaan van het onderwijs.
 • We zorgen ervoor dat onze Elektronische Leeromgeving zo goed mogelijk gevuld en up to date is, zodat er ook vanuit een andere omgeving dan die van de school onderwijs aangeboden kan worden voor het geval dat nodig is.

 

Grote groepen leerlingen bij elkaar
Premier Rutte heeft dringend geadviseerd om geen groepen groter dan 100 personen bij elkaar te laten komen. In de pauzes zijn er soms grote groepen bij elkaar in de kantine. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, waarbij de maatregelen per school verschillen. Als er speciale maatregelen zijn, brengt de school je hiervan op de hoogte.

We adviseren onze leerlingen (en ouders) ook om zelf enige verantwoordelijkheid hierin te nemen. Probeer je -als dat mogelijk is- meer door de school te verspreiden, ga in de pauzes naar buiten. Zoek de grote menigte niet op.

Extra hygiënemaatregelen
De contactpunten in de school worden extra schoongemaakt. Daarnaast hangen we algemene posters van de Rijksoverheid in de school met daarop tips voor een goede hygiëne.

Waar kan ik terecht bij de school met mijn vragen?
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je school via de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen.

Handige websites
Alle algemene informatie over hoe te handelen bij verdenking van besmetting en andere vragen zijn te vinden op:

Terug naar Nieuws