Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders, leerlingen en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Het algemene e-mailadres van de MR is: mr@vestdijk.nl

Leden

De MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding

 • Mevr. C. Huizenga (voorzitter)
 • Dhr. E. van der Werff (secretaris)
 • Mevr. M. Fris
 • Dhr. H. Reitsma
 • Dhr. J. Lubbinge

Oudergeleding

 • Dhr. A. Bouma
 • Mevr. T. Fokkema
 • Mevr. K. Bijma

Leerlingen

 • Mijke Smit
 • Froukje Heslinga
 • Mincka van Houten

Vergaderschema 2018-2019

Dag Datum Tijd Te behandelen onderwerp
Woensdag 19 september 2018 19.30-22.00 uur Fusie
Woensdag 14 november 2018 19.30-22.00 uur
Woensdag 19 december 2018 19.30-22.00 uur Begroting
Woensdag 27 maart 2019 19.30-22.00 uur
Woensdag 17 april 2019 19.30-22.00 uur
Woensdag 19 juni 2019 19.30-22.00 uur