Bij toekenning van het verlof moeten wij ons houden aan de leerplichtwet. (Meerdaags)verlof moet minimaal 20 werkdagen voor aanvang van het verlof schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur:

 • Mevr. S. Stelwagen – v.d. Werff.

Overzicht regels toekenning / afwijzing verlof
Op aangevraagd verlof voor een leerling zijn de volgende reacties mogelijk:
A – toestemming geven voor het verlof;
B – het afwijzen van een verlofaanvraag.

A Toestemming voor verlof:

 • Toestemming vakantie: Artikel 11 onder f van de leerplichtwet geeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen wegens de aard van het beroep van een van de ouders.
  Hierbij moet gedacht worden aan sommige seizoensgebonden beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrarische beroepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

  • Bij een aanvraag voor verlof beneden 10 dagen beslist de school hierover;
  • Bij een aanvraag boven de 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.
 • Voor een aanvraag van verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging moet minstens 2 dagen van tevoren mededeling worden gedaan en is geen toestemming van de betreffende sectordirecteur van de school vereist;
 • Bij extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g) is het uitgangspunt, dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in:
  • tot en met 10 schooldagen per jaar beslist de betreffende sectordirecteur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof;
  • bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij de betreffende sectordirecteur van de school heeft gehoord.

Tien schooldagen of minder.
Wanneer de leerling een geldige reden heeft voor het verzuim, heet dat geoorloofd verzuim.  Geldige redenen staan vermeld in de Leerplichtwet ’69, maar spreken over het algemeen voor zich: ziekte, bruiloft, begrafenis, jubileum en dergelijke. Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • verhuizing: maximaal 1 dag
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graag buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen
 • 12,5 -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de betreffende sectordirecteur van de school
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag naar het oordeel van de betreffende sectordirecteur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.

De betreffende sectordirecteur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders, bij voorkeur schriftelijk, weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de bestuurder.

B Afwijzing verlof:

Alle andere dan genoemde redenen die door ouders worden aangedragen voor verlof worden afgewezen. Bij een afgewezen verlof worden de ouders/verzorgers hiervan binnen 3 dagen in kennis gesteld en wordt een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Een verzoek wordt bijvoorbeeld afgewezen als het gaat om:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan alternatieve boekingsmogelijkheden;
 • uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn, deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

De leerplichtambtenaren zijn gespitst op verzuim dat gezien kan worden als luxe verzuim.

Disclaimer: aan deze tekst op de website kunnen geen rechten worden ontleend

Formulieren aanvraag verlof
U kunt hieronder formulieren downloaden die kunnen worden gebruikt bij een aanvraag. U kunt deze printen, invullen en opsturen of af (laten) geven bij het leerlingenbureau in het hoofdgebouw te Harlingen, of bij de receptie van locatie Franeker.

Formulier verlofaanvraag

Werkgeversverklaring